Observit AB (publ) kallar till extra bolagsstämma den 2 maj

Observit AB (publ), org. nr. 556584-8917, kallar till extra bolagsstämma den 2 maj kl. 12.00 på Heffners Allé 52 i Sundsvall.

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 21 april 2023 och dels senast den 24 april 2023 anmäla sitt deltagande till Bolaget antingen per post till Observit AB, att: Bolagsstämma, Heffners Allé 52, 856 33 Sundsvall. Anmälan kan också göras per e-post till info@observit.com. Kallelsen finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.observit.com, och skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. 
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 21 april, genom förvaltares försorg, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att deltaga vid stämman.
Fullmaktsformulär och årsredovisning finns tillgängliga hos bolaget på adress Heffners Allé 52, 856 33 Sundsvall, och på hemsidan, www.observit.com, och översänds kostnadsfritt på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.
Förslag till dagordning
1.	Stämmans öppnande.
2.	Val av ordförande vid stämman.
3.	Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.	Framläggande och godkännande av dagordning.
5.	Val av en eller två justeringsmän.
6.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7.	Fastställande av antalet styrelseledamöter.
8.	Val och entledigande av styrelseledamöter samt arvode
9.	Beslut om emission av teckningsoptioner till styrelsen
10.	Stämmans avslutande
Beslutsförslag

Punkt 7 – Fastställande av antal styrelseledamöter
Styrelsen föreslår att för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska styrelsen bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Punkt 8 – Val och entledigande av styrelseledamöter samt arvode
Styrelsen föreslår val av Thomas Jönsson och Johan Lembre till nya ledamöter i styrelsen, vilka ersätter Hosni Teque-Omeirat, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget kommer styrelsen att bestå av Fredric Forsman, Lars Flodén, Thomas Jönsson och Johan Lembre. Inget arvode ska utgå för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås. 

Johan Lembre är CTO på ljusföretaget Fagerhult Group och innan det var Johan VD på svenska hörlursföretaget Earin. Han har en gedigen bakgrund inom nätverksvideo från svenska Axis Communications där han ledde det globala säljteam som gjorde Axis till en av världens största nätverkskameratillverkare.
Thomas Jönsson är EVP, Kommunikation och Investerar Relationer, hos Veoneer som arbetar med aktiv och passiv säkerhet inom bilindustrin. Thomas har mer än 25 års erfarenhet av arbete med kommunikation och IR i börsbolag, då han tidigare har arbetat i ledande kommunikationsbefattningar hos Intel, Nokia, TeliaSonera och Autoliv.

Punkt 9 – Beslut om teckningsoptioner för styrelsen
Aktieägare föreslår att Bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska emittera sammanlagt högst 7 500 000 Teckningsoptioner serie 2022/23, till följd varav Bolagets aktiekapital sammanlagt kan komma att öka med högst 8 250 kronor.

För emissionen ska i övrigt följande villkor gälla:
(a)	Varje Teckningsoption ska medföra rätt till nyteckning av en aktie i Bolaget.
(b)	Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma Thomas Jönsson och Johan Lembre med vardera lika stort antal teckningsoptioner vardera.
(c)	Teckningsoptionerna utges mot ett vederlag om 0,000003 kr per teckningsoption och ska tecknas genom betalning senast den 30 maj 2023. 
(d)	Varje Teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 juni 2023 till och med den 30 juni 2023 till en teckningskurs om 0,30 kronor. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden.
(e)	Lösenpriset och antalet aktier som varje Teckningsoption berättigar till teckning av ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, nyemission av aktier m.m. i enlighet med marknadspraxis.
(f)	Aktie som tillkommit på grund av teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna förts in i Bolagets aktiebok hos Euroclear Sweden AB. 

Som skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt åberopar Aktieägaren följande: Incitamentsprogram är en viktig del i ett konkurrenskraftigt ersättningspaket för att kunna attrahera, behålla och motivera kvalificerade styrelseledamöter i Bolaget. Det kommer att öka deltagarnas engagemang i Bolagets verksamhet, stärka lojaliteten gentemot Bolaget samt vara till fördel för såväl Bolaget som dess aktieägare. Mot bakgrund av villkor, tilldelningens storlek och övriga omständigheter är det föreslagna incitamentsprogrammet enligt vad som följer nedan rimligt och fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare.

De fullständiga villkoren för Teckningsoptionerna serie 2022/23, framgår av Bilaga A. Som framgår av villkoren kan teckningskursen liksom antalet aktier som Teckningsoptionen berättigar till teckning av, komma att omräknas vid fondemission, nyemission, emission av teckningsoptioner eller konvertibler, samt i vissa andra fall.

Kostnader för incitamentsprogrammet
Deltagarna i optionsprogrammet kommer att förvärva teckningsoptionerna till marknadsvärde. Det innebär att programmet inte kommer att medföra några personalkostnader. 

Utspädning
Baserat på tilltänkt antal aktier i Bolaget efter spliten innebär emissionen, vid utnyttjande av samtliga 7 500 000 Teckningsoptioner, en full utspädning motsvarande cirka 1,5 % av aktier och röster i Bolaget. 

Beräkning av marknadsvärde 
Vid bedömd framtida volatilitetsnivå under teckningsoptionernas löptid om 50 procent samt antagande om att det genomsnittliga värdet på Bolagets aktie under perioden för värderingen av teckningsoptionerna uppgår till 0,15 kronor, blir marknadsvärdet enligt Black & Scholes-värderingsmodell 0,000003 kronor per teckningsoption. 

Avvikelser från svensk kod för bolagsstyrning
Bolaget kommer att avvika från svensk kod för bolagsstyrning genom att teckningsoptionerna kan nyttjas för teckning av nya aktier efter en kortare period än den minimiperiod om tre år som föreskrivs i svensk kod för bolagsstyrning. Erbjudandet anses vara linje med syftet med teckningsoptionsprogrammet och Bolagets långsiktiga affärsplan, strategi och finansiella mål.

Majoritetskrav och särskilda bemyndiganden 
Aktieägarens förslag till beslut ska för giltigt beslut biträdas av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Aktieägaren föreslår att stämman uppdrar åt styrelsen att verkställa beslutet i enlighet med vad som anges ovan. 

Aktieägaren föreslår vidare att stämman uppdrar åt styrelsen eller den styrelsen därtill utser att vidta de smärre justeringar i ovan nämnda förslag till beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.
Upplysningar
Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.
Behandling av personuppgifter 
För information om hur Bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf
Stockholm i april 2023
Observit AB 
Styrelsen
För ytterligare information, vänligen kontakta:

E-post: info@observit.com
Telefon: +46 60 14 95 40
Global sales team

Global sales team

NEWS

NEWS

New GLOBAL sales team

At Observit, we know we have the right ideas, the right developers, and the right solutions for video on vehicles today, and for tomorrow. We have built a base of excellence in the Scandinavian regions. Now, we are perfectly positioned to bring our products to the attention of a wider, global market. We are proud to announce that Tobias Ekberg and Lana Fabb are firmly onboard – a formidable team, focused on a mission to raise awareness of our innovative intelligent technologies and introduce these proven products to a world-wide public and private transportation industry.

Observit develops first-in-class edge-based software applications that are active on mobile networked video cameras fitted in all kinds of vehicles. Our technology eliminates the need for separate onboard servers or networked video recorders, reducing hardware and running costs for fleet operators, while simplifying access to footage, live or recorded. These proven solutions are running right now, benefiting public transport providers across Scandinavia and resolving tricky insurance claims in commercial transport fleets around the UK. Tobias and Lana are already actively working to expand our reach, shattering misconceptions about hardware needs, while clarifying the case for installing Observit software on ever-more video cameras, globally.

Meet our new Sales team

Tobias and Lana are central to our mission of global growth. We are delighted to have attracted them to join with us, bringing their considerable talents and experience to the table, as they help Observit to reach its potential, world-wide.

Meet them on LinkedIn:

Start a conversation today

About Observit

Since 1996 Observit has supplied professional video surveillance solutions in close collaboration with the world-leading supplier of security cameras, Axis Communications. Observit’s mission is to develop and run successful video surveillance services based on clear and attractive customer offerings. In 2022, Observit cemented a long-running partnership with ICanProve.IT and SITOC (based in the UK and RSA) to form a new global force in the fast-paced, and rapidly evolving world of fleet technology & IT support. Observit Mobile Surveillance is a cloud-enabled edge-based subscription service that revolutionizes video surveillance across busy fleets and serves as a platform for all stakeholders (public transport operators, transit authorities, police, insurers & commercial transport).

Contact us

+46 60 14 95 40

Björn Callenfors CEO of Observit

Björn Callenfors CEO of Observit

NEWS

NEWS

Welcome Björn Callenfors
– as CEO of Observit

From 1 December 2022, Lars Flodén is passing the leadership baton for Observit on to Björn Callenfors. This is the culmination of a collaborative year-long process – raising a new shining light to lead us into our next stage as we grow from being a regional success story, to a global one.

These two good people have been working very closely together throughout the handover period and you can tell how proud Lars is to be passing the reins into Björn’s capable hands.

“We started more than a year ago to find the new person who could take Observit forward into the next ten years. We’re really pleased that, out of all the highly skilled professionals we spoke to, Björn is with us today.” Lars adds happily, “I am convinced that he is the right person for the job.”

Now that we have a proven track record within our smaller geographical reach – our global journey has just started. We are part of the future. Public transport is something that has to grow massively if we are to meet our climate goals. Observit can play a pivotal role in being able to secure transportation of both people and goods.

Read more here…

 

 

About Observit

We are on a mission to become the leading global service provider within mobile surveillance. Observit develops first-in-class video surveillance applications using Axis Communication ACAP technology. The offering includes Mobile Surveillance including on-board cameras and body worn cameras, Damage Investigation, People Counter and Positioning Services for vehicle depots. In 2022, Observit cemented a long-running partnership with ICanProve.IT and SITOC (based in the UK and RSA) to form a new global force in the fast-paced, and rapidly evolving world of fleet technology & IT support.

 

Contact us

+46 60 14 95 40

Drive Sweden policy lab

Drive Sweden policy lab

NEWS

Drive Sweden policy lab

We are happy to play a part in understanding how cities can use connected cameras from buses to benefit the passengers and the city as a whole.

In order to inform policy, Drive Sweden is capturing data from real-world experiments using technology in innovative ways to increase safety for the public and the use of data for a more sustainable, more efficient and connected society.

Observit is proud to be one of the providers selected to take part in this exciting project.

Learn more here

 

 

About Observit

We are on a mission to become the leading global service provider within mobile surveillance. Observit develops first-in-class video surveillance applications using Axis Communication ACAP technology. The offering includes Mobile Surveillance including on-board cameras and body worn cameras, Damage Investigation, People Counter and Positioning Services for vehicle depots.

 

NEWS

Contact us

+46 60 14 95 40

A new global force in fleet technology

A new global force in fleet technology

NEWS

A new global force in fleet technology

We are proud and excited to announce, from May2022, a new union in the fast-paced, and rapidly evolving world of fleet technology & IT support. ICanProve.IT (UK & RSA), Observit (Sweden) and SITOC Ltd (UK) are joining together to become a single company – Observit – with a truly global reach.

We are still working on aligning our offerings – and there is more information to follow over the coming weeks and months. Safe to say, though, we will be able to achieve even more by joining together – and, separately, we have achieved a considerable amount already. So, if you have vehicles or computers in your business (and what business doesn’t have those?), you should watch this space with interest.

Together,” explains Lars Flodén (CEO of Observit), “our combined value is higher than the simple sum of our parts.” 

The truth is, ICanProve.IT and Observit have been working together for many years – developing innovative fleet video services,” said Gavin Urtel, Founder and MD of ICanProve.IT. “We are already great friends. All of us here at ICanProve.IT, Observit and SITOC are incredibly excited about our future as Observit.”

Observit uses edge computing combined with cloud services to reduce complexity, and increase reliability, control and speed of access within mobile video services.

ICanProve.IT systems rely on Observit – applying a clear understanding of customer demands and challenges to put video capture and data processing at the heart of fleet decision-making.

SITOC has a proud history of providing enterprise-level IT support, with the expertise to connect, integrate and automate all these technologies in a reliable and secure infrastructure.

 

 

About Observit

We are on a mission to become the leading global service provider within mobile surveillance. Observit develops first-in-class video surveillance applications using Axis Communication ACAP technology. The offering includes Mobile Surveillance including on-board cameras and body worn cameras, Damage Investigation, People Counter and Positioning Services for vehicle depots.

 

NEWS

Contact us

+46 60 14 95 40