investor relations

Reports for investors

Extraordinary general meeting

Please note that, although text in this page is in English, most reports are in Swedish. Translations are available on request.

Call for general meeting

Shareholders who wish to participate in the meeting must be entered in the share register kept by Euroclear Sweden AB as of Jun 21, 2023, and notify the Company of their participation by June  22, 2023 either by post to Observit AB, to: General Meeting, Heffners Allé 52, 856 33 Sundsvall

Power of attorney form

Click to download power of attorney form

Call for extraordinary general meeting

Shareholders who wish to participate in the meeting must be entered in the share register kept by Euroclear Sweden AB as of April 21, 2023, and notify the Company of their participation by April 24, 2023 either by post to Observit AB, to: General Meeting, Heffners Allé 52, 856 33 Sundsvall

Power of attorney form

Click to download power of attorney form

Proposal to issue warrants

Shareholders propose that the Company, with deviation from the shareholders’ preferential rights, shall issue a maximum of 7,500,000 Warrants in series 2022/23, as a result of which the Company’s share capital may increase by a maximum of SEK 8,250.
i

Conditions for warrants

Click to download the full conditions for warrants regarding new subscription of shares in Observit AB

Reports & releases

h

Press release: Interim report Q1, 2023

Interim report Q1 2023

Download full report here

h

Annual report 2022

Annual report 2022

Download full report here

h

Press release

Observit AB publishes stock analysis from Carlsquare and summons to an extraordinary General meeting ahead of listing

h

Initiation Analysis

Profitable software company moves into next gear

Download full PDF of Initiation Analysis here

Leadership team

 

CEO - Björn Callenfors

The company’s CEO since December 2022, Björn joined Observit in March 2022 as Managing Director in Sweden and Global Sales Director. Björn also has a background in sales with previous experience from Axis Communications, which develops and sells network-based cameras.

CTO - Lennart Rasmusson

One of the founders of the company, Lennart has a background in Ericsson Radio Messaging, Telelogic and Norsk Data

Tobias Ekberg

Chief Sales Officer, Tobias has a background in sales and most recently
from the company Gravitee as sales manager for the Nordics and Central Europe. Before this, Tobias spent 5 years as sales manager – Sweden at Axis Communications.

Board

 

John Fredric Forsman

Chairman of the board since January 2022, Fredric has a solid legal background, among other things as Managing Partner at Advokatfirma Glimstedt in the Baltics

Stocks: 4 113 128

Not independent in relation to larger shareholders, but independent in relation to Observit AB

Johan Lembre

A board member since May 2023, Johan is CTO at the lighting company Fagerhult. Johan has a background as global sales manager for Axis Communications. Before that, Johan was CEO at Sydney, Australia-based security company Pacom Systems.

Independent in relation to larger shareholders and in relation to Observit AB

Lars Olof Larsson Flodén

A board member since December 2022 and former CEO of Observit. Before assuming the CEO role at Observit, Lars held several positions at Steria, Sun Microsystems and
Capgemini.

Independent in relation to larger shareholders and in relation to Observit AB

Thomas Jönsson

A board member since May 2023, Thomas Jönsson is EVP, Communications and Investing Relationships, at Veoneer which works with active and passive safety in the automotive industry. Thomas has more than 25 years of experience working with communications and IR in listed companies, as he has previously worked in leading communications positions at Intel, Nokia, TeliaSonera and Autoliv.

Independent in relation to larger shareholders and in relation to Observit AB

The Share

The Share

Per dagen för denna Bolagsbeskrivning uppgår det registrerade aktiekapitalet till 604 278,546300 kr fördelat på 549 344 133 aktier. Kvotvärdet uppgår till cirka 0,0011 kr. Aktierna i Observit är denominerade i SEK och samtliga emitterade aktier är fullt betalda och utfärdats enligt aktiebolagslagen.

Bolaget har emitterat aktier i ett aktieslag. Enligt Bolagets bolagsordning ska aktiekapitalet vara lägst 500 000 kronor och inte överstiga 2 000 000 kronor, och antalet aktier ska vara lägst 400 000 000 aktier och inte överstiga 1 600 000 000 aktier. Aktierna som avses upptas till handel på Nasdaq First North är inte föremål för något erbjudande

som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Inga offentliga uppköpserbjudanden har heller lämnats avseende aktierna under innevarande eller föregående räkenskapsår. ISIN-koden för Bolagets aktie är SE0017911704.

Ägarstruktur

Nedan listas de tio (10) största aktieägarna i Bolaget per 31 mars 2023 inklusive därefter kända förändringar fram till dagen för bolagsbeskrivningen. Bolaget har endast emitterat ett aktieslag och det föreligger inga röstskillnader. Bolaget är inte direkt eller indirekt kontrollerat av någon enskild part.

Aktieägare Antal aktier Procentuell andel rösträtt (%) Procentuell andel av aktiekapital (%)
SpectrumOne AB 91 789 986 16,71% 16,71%
Crafoord Capital Partners AB 53 412 647 9,72% 9,72%
Vildmarksstugor i Norrland AB 51 465 189 9,37% 9,37%
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 40 697 197 7,41% 7,41%
Gavin Urtel 26 475 000 4,82% 4,82%
AB Hellms 15 009 630 2,73% 2,73%
Hosni Teque-Omeirat 13 765 080 2,51% 2,51%
Örjan Berglund 4 553 167 0,83% 0,83%
Fredric Forsman privat och bolag 4 113 128 0,75% 0,75%
Hanna Barsum 3 377 000 0,61% 0,61%
Övriga (C:a 7 500 st) 336 476 095 61,25% 63,8
Totalt 549 344 133 100,00% 100,00%

 

Aktiekapitalets utveckling
År Händelse Nya aktier Antal aktier  Aktiekapital (SEK) Teckningskurs 
2000 Bildande 100 000 100 000 100 000 1,00 kr
2013 Nyemission 9 650 109 650 109 650 36,50 kr
2014 Nyemission 27 412 137 062 137 062 182,40 kr
2021 Fondemission 137 062 137 062 512 611,88
2021 Split 465 873 738 466 010 800 512 611,88
2022 Riktad emission 83 333 333 549 344 133 604 278,5463 0,15 kr

Vissa rättigheter kopplade till aktierna

Bolaget är anslutet till Euroclears kontobaserade värdepapperssystem, varför inga fysiska aktiebrev utfärdats. Samtliga, till aktien knutna rättigheter tillkommer den som är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken. Varje aktieägare i Bolaget är berättigad att rösta för det fulla antalet av denne ägda och företrädda aktier vid bolagsstämma, och varje aktie berättigar till en (1)

röst. Minoritetsägarna i Bolaget skyddas av aktiebolagslagens bestämmelse om likabehandling av aktieägare. Utöver vad som föreskrivs i lag finns inga bestämmelser i Bolagets bolagsordning om tillsättande eller entledigande av styrelseledamöter eller om ändring av bolagsordningen.

Aktieägare har normalt företrädesrätt till teckning av nya aktier, teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev i enlighet med aktiebolagslagen, såvida inte bolagsstämman eller styrelsen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande beslutar om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Varje aktie ger lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinst. Vid en eventuell likvidation av Bolaget har aktieägare rätt till andel av överskott i förhållande till det antal aktier som aktieägaren innehar. Aktierna i Bolaget är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Det har inte förekommit några offentliga uppköpserbjudanden i fråga om Bolaget aktie under det innevarande eller föregående räkenskapsåret. Bolaget innehar inga egna aktier.

IR contact

Contact

Björn Callenfors – CEO

bjorn.callenfors@observit.se

Certified Adviser

Certified Adviser

Aktieinvest FK AB (556072-2596)
Box 7415
SE-103 91 Stockholm, Sweden
Phone: +46 8 5065 1700
www.aktieinvest.se